§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) wprowadzony został przez Argentum Capital Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000337492, REGON 142016880, NIP 5213540243 (dalej „Usługodawca”), kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, która świadczy usługę kredytową oraz usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Credit123 Sp. z o.o. (dalej „Pożyczkodawcy”).

2. Regulamin określa warunki, na jakich Usługodawca udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego www.eksprespozyczka.pl (dalej „Serwis”), w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu (dalej „Usługobiorcy”), jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę (dalej „Usługi”).

3. Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych 
za pośrednictwem Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia.

4. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Usługobiorcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone 
w niniejszym Regulaminie.

6. W razie braku zgody Usługobiorcy na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie 
z Serwisu nie jest dopuszczalne. 

7. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych www.eksprespozyczka.pl oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub Usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami 
i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Usługodawcą i/lub partnerami Serwisu a Usługobiorcą, 
w szczególności postanowieniami Umowy Pożyczki.

§ 2. ZAKRES I RODZAJ USŁUG

1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi:

 1. udostępnienia informacji na temat produktów i Usług Pożyczkodawców,
 2. utworzenia, utrzymywania oraz obsługi Profilu Klienta, za pośrednictwem którego Usługobiorca może: 
  • składać wnioski o zawarcie umowy pożyczki, będącą umową o kredyt konsumencki 
   w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.), dalej: „Umowa Pożyczki”;
  • zawierać Umowy Pożyczki;
  • wprowadzać oraz dokonywać aktualizacji swoich danych osobowych;
  • kontrolować stan swojego zadłużenia wynikającego z Umowy Pożyczki zawartej 
   za pośrednictwem Serwisu na podstawie podanych informacji, takich jak: aktualny stan zadłużenia, termin spłaty zadłużenia, numer rachunku bankowego właściwy 
   do dokonania częściowej lub całkowitej spłaty zadłużenia, sposób spłaty zadłużenia;
  • otrzymywać oferty dotyczące produktów kredytowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym możliwości przedłużenia spłaty zobowiązania przez Usługobiorcę
  • przeglądać historię zaciągniętych zobowiązań za pośrednictwem Usługodawcy;
 3. w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody – informowanie Usługobiorcy 
  o przysługujących mu promocjach, rabatach oraz o oferowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych produktach i Usługach.

2. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczone nieodpłatnie.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się
z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 2. korzystanie z Cookies oraz JavaScript;
 3. posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

4. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Prywatności i Cookies (https://eksprespozyczka.pl/polityka-prywatnosci/).

5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów oraz innych urządzeń, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

6. Używanie starych wersji oprogramowania może powodować ryzyko wystąpienia błędów technicznych oraz szkodliwych działań osób trzecich.

7. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

8. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

9. Rozliczenie transakcji przeprowadzanych on-line odbywa się za pośrednictwem podmiotu trzeciego, jakim jest Autopay S.A. Zalecamy zapoznanie się z regulaminem usług świadczonych przez ten podmiot, dostępnym na stronie Autopay.

§ 4. PROFIL KLIENTA – REJESTRACJA

1. W celu korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest dokonanie przez Usługobiorcę rejestracji w Serwisie.

2. Rejestracja Usługobiorcy następuje w drodze podania wymaganych informacji oraz danych osobowych na formularzu rejestracyjnym udostępnionym w Serwisie. Po wypełnieniu przez Klienta swoimi danymi kontaktowymi formularza rejestracyjnego i jego akceptacji, Usługobiorca może wykonać do Klienta połączenie telefoniczne w celu przedstawienia oferty.

3. Wysłanie formularza rejestracyjnego i ukończenie rejestracji Usługobiorcy w Serwisie wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, który znajduje się
w Polityce Prywatności.

4. Dostęp do Profilu Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Usługobiorcy na podstawie wprowadzonego loginu i hasła. Ze względów bezpieczeństwa, hasło Usługobiorcy powinno składać się co najmniej z 6 znaków, uwzględniających wielką i małą literę oraz cyfrę. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania ustalonego przez siebie hasła w poufności oraz nieudostępniania hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Usługobiorcę loginu oraz hasła osobom trzecim.

5. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Umowy Pożyczki.

6. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 5. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Usług dostępnych w Serwisie. Rozpoczęciem korzystania z Usług jest utworzenie Profilu Klienta. Dla przeglądania zawartości stron Serwisu oraz korzystania z ich funkcjonalności niewymagających rejestracji lub logowania, rozpoczęciem korzystania z nich jest moment wejścia na stronę Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.

3. Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu w powyższym terminie na adres elektroniczny wskazany w Serwisie. Usługobiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, załączonego do niniejszego Regulaminu.

4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez usunięcie swojego Profilu Klienta. Usunięcie Profilu Klienta jest możliwe wyłącznie, gdy Usługobiorca nie posiada aktywnych zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Usługobiorcą, który narusza postanowienia Regulaminu.

6. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej może skutkować dla Usługobiorcy brakiem możliwości ponownej rejestracji w Serwisie.

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na obowiązek Usługobiorcy do uregulowania zobowiązania zaciągniętego na podstawie Umowy pożyczki zawartej za pośrednictwem Serwisu.

§ 6. REKLAMACJE

1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację związaną z świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną (dalej: „Reklamacja”).

2. Organizacja procesu rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę ma na celu zapewnienie wszystkim osobom i podmiotom korzystającym z Usług Usługodawcy możliwie sprawnego oraz wyczerpującego merytorycznie wyjaśnienia zgłaszanego przez danego Usługobiorcę zdarzenia.

3. Reklamacje należy składać w jednej z poniżej wskazanych form:

 1. w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Argentum Capital sp. z o.o., ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa;
 2. na adres mailowy: reklamacje@eksprespozyczka.pl;
 3. za pośrednictwem infolinii Usługodawcy: +48 609 255 255.

3. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 1. oznaczenie Usługobiorcy poprzez wskazanie:
 • imienia i nazwiska Usługobiorcy;
 • adresu e-mail Usługobiorcy;
 • adresu zamieszkania Usługobiorcy;
 • numeru PESEL Usługobiorcy;
 • numeru Umowy Pożyczki (jeśli została zawarta).
 1. numeru Umowy Pożyczki (jeśli została zawarta).
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia Reklamacji;
 3. żądanie Usługobiorcy w zakresie sposobu rozpatrzenia Reklamacji;
 4. określenie sposobu, w jaki Usługobiorca chce uzyskać odpowiedź na złożoną Reklamację;
 5. podpis Usługobiorcy (w przypadku składania Reklamacji w formie pisemnej).

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji, co do zasady, wynosi 30 dni od dnia jej wpływu do Usługodawcy.

5. W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej i wymagających przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. O przyczynie opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi Usługodawca informuje Usługobiorcę.

6. O rezultacie rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie, na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę w Serwisie. Na wniosek Pożyczkobiorcy odpowiedź może zostać udzielona w postaci elektronicznej, na adres mailowy Pożyczkobiorcy.

7. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, w których Usługobiorca nie jest możliwy
do zidentyfikowania.

8. W sytuacjach gdy Reklamacje nie zawierają elementów wskazanych w ust. 3 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Usługobiorcą w celu jego identyfikacji, a także zweryfikowania lub doprecyzowania szczegółów Reklamacji.

9. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań względem Pożyczkodawcy w związku z zawartą Umową Pożyczki.

10. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia sprawy przez Usługodawcę, wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Usługodawcy jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, zaś pozwanym powinna być firma Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 11 (KRS 0000337492, REGON 142016880, NIP 5213540243). Jednocześnie Usługodawca informuje
o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

11. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi z umową na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w szczególności art. 43 i kolejnych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego udostępnienia w Serwisie.

3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności
do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się
w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Usługobiorcę lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych
od Usługodawcy ma on prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Usługodawcę oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się
z nabyciem przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Usługobiorca może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub
w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych,
w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzenia, ograniczenia lub zaprzestania oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub Usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech Usług i narzędzi Usługodawca poinformuje Usługobiorcę stosownym ogłoszeniem w Serwisie.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą zostać wprowadzone w szczególności ze względu na:

a) zmiany funkcjonalności serwisu,

b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa,

c) decyzje lub zalecenia wydane przez podmiot uprawniony, w tym organ lub sąd.

Regulamin w nowej wersji zostanie każdorazowo zamieszczony w Serwisie.

11. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, który nie wypowie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

Pobierz Regulamin i Wzór odstąpienia od umowy