Właściwa ochrona danych osobowych Klientów oraz potencjalnych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Polityka prywatności Argentum Capital Sp. z o.o. jest zbiorem naszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. zawiera informacje o celu gromadzenia danych, podstawach prawnych oraz prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Wszystkim wyrażeniom zapisanym wielką literą nadaje się znaczenia określone w treści niniejszego dokumentu,  gdyby takie znaczenie nie zostało określone – nadaje się mu znaczenie określone w treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie eksprespozyczka.pl. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) niniejszy dokument ma na celu m.in. spełnienie określonych w jego treści obowiązków informacyjnych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator” lub „Usługodawca” lub „Argentum Capital”) przy ul. Konstruktorskiej 11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowej pod numerem KRS: 0000337492 NIP: 5213540243

Mogą się Państwo z nami skontaktować na jeden z n/w sposobów:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 609 255 255 
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@eksprespozyczka.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Argentum Capital Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych – Wojciechem Homan (IOD). Kontakt z Inspektorem jest możliwy: 

 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 609 255 255  
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@eksprespozyczka.pl  
 • pocztą tradycyjną na adres: Argentum Capital Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa. 

Podstawy oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym w szczególności utworzenia, utrzymywania oraz obsługi Profilu Klienta, za pośrednictwem którego Usługobiorca może m.in.: składać wnioski o zawarcie Umowy Pożyczki, zawierać Umowy Pożyczki, wprowadzać oraz dokonywać aktualizacji swoich danych osobowych – podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. b) RODO;
 • oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO oraz ustawy o kredycie konsumenckim,
 • zawarcia oraz wykonania Umowy Pożyczki lub innej umowy oferowanej za pośrednictwem lub przy udziale Argentum Capital, w tym przekazania informacji o zbliżającym się terminie spłaty Umowy Pożyczki – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • marketingu produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • udzielania odpowiedzi na pytania i wszelkie kwestie zaadresowane do Argentum Capital za pośrednictwem Infolinii, na adres jej siedziby lub skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej – podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. f) RODO; 
 • dostarczania informacji handlowych na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej i stosownie do wyrażonej w tym zakresie zgody – podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. a) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych, w tym o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (dalej „Ustawa reklamacyjna”) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Argentum Capital  – podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. c) RODO. 
 • w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym obowiązku identyfikacyjnego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO; 
 • w celu obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

Źródła pozyskania Państwa danych osobowych

Argentum Capital przetwarza dane osobowe pozyskane poprzez:

 • pozyskanie od podmiotów trzecich, którym wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie do Argentum Capital w celu marketingu usług i produktów.

Rodzaj danych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie: 

 1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, kraj urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, źródło dochodu, dane pracodawcy; 
 1. dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu; 
 1. dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania 
 1. wizerunek utrwalony w formie kopii obejmującej dokument tożsamości 
 1. informacje pozyskane z rachunku bankowego z wykorzystaniem serwisu Kontomatik sp. z. o. o.; 
 1. informacje pozyskane z z biur informacji gospodarczych i od Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.credit- check.pl/uczestnicy/ 

Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Argentum Capital danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania oraz dostępu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nie wpływa również na możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Argentum Capital.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia danych, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych  lub odwołania zgody na przetwarzanie danych – chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy reklamacyjnej czy obrony Administratora przed roszczeniami). Administrator dołoży jednak staranności, aby dane osobowe nie były przetwarzane dłużej niż przez okres 6 lat licząc od końca roku, w którym rozwiązaniu uległa Umowa Pożyczki lub inna umowa, którą zawarli Państwo za pośrednictwem lub przy udziale Administratora.

Przekazywanie danych osobowych, w tym automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. „profilowanie”)

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, księgowe, marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Dane osobowe mogą być także przekazywane innym podmiotom w formie udostępnienia, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu aktualizacji danych teleadresowych lub oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.: 

 1. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 
 1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław 
 1. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy 
 1. CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 
 1. Kontomatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 

Dane mogą być również przekazywane stosownym instytucjom władzom i organom w zakresie i w sytuacjach określonych w przepisach prawa np. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prokuraturze, policji, do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe. 

Bezpieczeństwo danych

Argentum Capital wdraża i stosuje wiele nowoczesnych zabezpieczeń, gwarantujących bezpieczeństwo korzystania z Serwisu internetowego i Usług. Dane pobierane podczas wykonywania kalkulacji i na formularzach kontaktowych są chronione poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko pozyskania lub modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. 

Wszelkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Argentum Capital jako administrator danych podejmuje działania, aby podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe, a pracownicy i współpracownicy Argentum Capital posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w tym byli przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. 

Pana/ Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych; wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku to jest zarówno w przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej, jak również w przypadku odmowy ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska. 

Pana/ Pani mogą dane być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w celu dokonania 

oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.  Administrator może również przetwarzać Pani/ Pana dane w sposób 

zautomatyzowany, również w formie profilowania, w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego. 

Pliki Cookies

Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie internetowym wyświetlana jest Użytkownikom informacja na temat stosowania plików cookies. Nasz Serwis internetowy, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia i używanego oprogramowania oraz nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na urządzeniu Użytkownika. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej efektywna dla jej użytkowników.

W przypadku gdy Serwis internetowy jest wykorzystywany przez Użytkownika jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeśli Użytkownik nie przekazuje danych osobowych w inny sposób, zbierane są tylko te dane, które są przekazywane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową Użytkownika. 

Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania ze strony internetowej www.eksprespozyczka.pl na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Można wyróżnić różne rodzaje plików cookies. Strona internetowa wykorzystuje cookies własne używane w celu zapewnienia prawidłowego jej działania oraz cookies pochodzące od podmiotów trzecich, a także cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

Niezbędne 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
JSESSIONID www.eksprespozyczka.pl Śledzenie użytkowników na każdej stronie zdarzenia tak Sesja HTTP Cookie 
Statystyka 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
_ga Google Ten plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. tak 2 lata HTTP Cookie 
_ga_# Google Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty. tak 2 lata HTTP Cookie 
_gid Google Służy do rozróżniania użytkowników. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_gat Google Ten plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. tak 1 minuta HTTP Cookie 
_gac_gb_<container-id> Google Zawiera informacje związane z kampaniami reklamowymi tak 90 days HTTP Cookie 
_utma Google Ciasteczko to zawiera unikalny numer identyfikacyjny, dzięki któremu narzędzie potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika. tak 2 lata HTTP Cookie 
_utmz Google Służy do obliczania ruchu w wyszukiwarkach, kampanii reklamowych i nawigacji strony tak 2 lata HTTP Cookie 
_hjFirstSeen Hotjar Służy do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził witrynę wcześniej, czy jest nowym gościem na stronie. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy do analizy wewnętrznej i optymalizacji witryny. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_hjSession_# Hotjar Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz jakie strony zostały przeczytane. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_hjSessionUser_# Hotjar Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz jakie strony zostały przeczytane. tak 1 dzień HTTP Cookie 
_gaexp Google Służy do przechowywania identyfikatorów eksperymentów tak Sesja HTTP Cookie 
affiliate  Służy do przekazywania informacji z jakiego źródła pochodzi ruch tak Sesja HTTP Cookie 
Marketing 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
_gcl_au Google pobiera informacje o kliknięciach reklam i przechowuje je we własnym pliku cookie, aby można było przypisywać konwersje poza stroną docelową. tak 3 miesiące HTTP Cookie 
ads/ga-audiences Google Wykorzystywane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonują konwersji na klientów, na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach. tak Sesja Pixel Tracker 
pagead/landing Google Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej trafną reklamę – Pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy. nie Sesja Pixel Tracker 
_fbp Facebook Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej Facebooka, użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę. tak 3 miesiące Pixel Tracker 
fr Facebook Plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam.  nie 3 miesiące Pixel Tracker 
Inne 
Nazwa Dostawca Cel Obowiązkowy Data ważności Rodzaj 
startquestion-session   nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatsid FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatuid FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatwcbu FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftVisitSession FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatset FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftfirsttime FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftchatbrowserid FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
ftVisitedPages FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
_ftVisitCount FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie 
fitfirsttime FTChat Plik cookie zainstalowany przez FTChat nie Sesja HTTP Cookie