Formularz informacyjny dotyczący kolejnego kredytu konsumenckiego

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KRS: 0000337492, NIP 521-354-02-43, REGON 142016880
Adres (siedziba) ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
Numer telefonu +48 609 255 255
Adres poczty elektronicznej kontakt@eksprespozyczka.pl
Numer faksu NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej www.eksprespozyczka.pl
Pośrednik kredytowy
Adres (siedziba)
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu
Adres strony internetowej
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa
Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
1000 złotych
Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne
Pożyczka wypłacana jest Pożyczkobiorcy przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 5 dni roboczych od momentu przesłania Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu Pożyczki.
Czas obowiązywania umowy Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitej spłaty przez Pożyczkobiorcę zobowiązania zaciągniętego na jej podstawie.
Zasady i terminy spłaty kredytu Dzień spłaty pożyczki: 30 dni, liczone od dnia wypłaty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę Pożyczki, powiększoną o Prowizję i Odsetki, określone w Umowie Pożyczki. Kwoty wpłacone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będą zaliczane kolejno na poczet:
a) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, jeśli wystąpiły;
b) Odsetek (z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki), jeśli wystąpiły;
c) Prowizji;
d) Odsetek kapitałowych;
e) kwoty Pożyczki.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt
1125 złotych

Pożyczkobiorca może być obciążony również odsetkami z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki, liczonymi na bazie dziennej – jeśli płatność jest nieterminowa.
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności

- opis towaru lub usługi
- cena
NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu NIE DOTYCZY
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitalu przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spiaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
NIE DOTYCZY
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany 18.5% stopa zmienna*

*Wartość podana na dzień zawarcia umowy. W przypadku zmiany stopy referencyjnej, oprocentowanie może się zmienić.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów
- RRSO=311.67%
- Kwota pożyczki: 1000 złotych
- Oprocentowanie pożyczki (zmienne): 18.5%
- Prowizja: 108.15 złotych
- Odsetki: 15.19 złotych
- Okres pożyczki: 30 dni
- Spłata jednorazowa (1 rata)

Kwota Pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy'
NIE DOTYCZY
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt* Prowizja: 108.15 złotych
Odsetki: 15.19 złotych

Pożyczkobiorca może być również obciążony odsetkami z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki – jeśli płatność jest nieterminowa (na podstawie art. 481§21 Kodeksu cywilnego).
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych• NIE DOTYCZY
Koszty korzystania z kart kredytowych* NIE DOTYCZY
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową NIE DOTYCZY
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaci Pożyczki zgodnie z określonym w Umowie Pożyczki Dniem Spłaty, wówczas Pożyczkodawca jest zobowiązany do spłaty Pożyczki z uwzględnieniem Odsetek oraz Prowizji, a także odsetkami z tytułu nieterminowej spłaty Pożyczki.

W dniu wystawienia niniejszego formularza, odsetki maksymalne (kapitałowe) wynoszą %{o_ar}% w skali roku.
Opłaty notarialne* NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
Odsetki za opóźnienie naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W sytuacji gdyby zmiana wysokości stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, następująca w dowolnym momencie trwania Umowy, miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę Odsetek za opóźnienie w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie, obniży Odsetki za opóźnienie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia Odsetek za opóźnienie na podstawie tej zmienionej wysokości. W przypadku zmiany wysokości Odsetek za opóźnienie, Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkobiorcę poprzez przesłanie, na trwałym nośniku, informacji o tej zmianie.
4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy
TAK
Splata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie
TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem NIE DOTYCZY
Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:
• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie (31-476) przy, ul. Lublańskiej 38
• CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-476) przy ul. Lubiańskiej 38
• Kontomatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51
• Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej - https://www.credit-check.pl/uczestnicy/
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania projektu Umowy Pożyczki.
Czas obowiązywania formularza Formularz zachowuje ważność od dnia otrzymania go przez adresata do momentu otrzymania przez adresata propozycji zawarcia Umowy na innych warunkach lub do dnia spłaty Pożyczki zaciągniętej w ramach Umowy
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca/w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:* Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KRS: 0000337492, NIP 521-354-02-43, REGON 142016880
Adres (siedziba) ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
Numer telefonu +48 609 255 255
Adres poczty elektronicznej kontakt@eksprespozyczka.pl
Numer faksu NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej www.eksprespozyczka.pl
Rejestr* Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000337492
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy* Ma Pan/Pani prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin na odstąpienie od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Pożyczkobiorca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Pożyczki w szczególności przy użyciu przekazanego przez Pożyczkodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu, wysyłając to oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym powyżej, pocztą tradycyjną na adres Pożyczkodawcy lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@eksprespozyczka.pl
Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki: 0 zł.
Wybór prawa właściwego

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:
POLSKIE
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego Do wszelkich kwestii nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
Język umowy Wszelkie dokumenty, informacje oraz warunki Umowy będą podane w języku polskim.
c) dane dotyczące sporów
Pozasądowe rozstrzyganie sporów Ma Pan/Pani prawo złożyć reklamację w poniższych formach:
a) na piśmie przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Kredytodawcy, albo
b) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@eksprespozyczka.pl
c) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 609 255 255

Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki oraz pozostających w związku z jej wykonywaniem, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku, gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.